Czech English

Bitva u Chlumce

18. února 1126

Historický kontext

V roce 1054 prosadil kníže Břetislav I. nový nástupnický řád tzv. seniorát (stařešinství). Podle tohoto řádu měla vláda v Čechách připadnout vždy nejstaršímu mužskému členovi přemyslovské dynastie. Pro mladší členy rodu byly na Moravě zřízeny údělná knížectví (brněnské, olomoucké a později i znojemské).

Nástupnický princip stařešinského řádu se ale dlouho nesvědčil a byl mnohokrát porušován. Jedním z případů kdy došlo porušení jeho pravidel, byl také nástup Soběslava I. (1125 – 1140) na pražský knížecí stolec.

Předchozí události

V dubnu 1125 umírá český kníže Vladislav I., který krátce před svou smrtí určil nástupcem svého mladšího bratra Soběslava, což byl v rozporu s tehdejšími zásadami seniorátu. Nejstarším žijícím členem rodu byl v té době Soběslavův bratranec Ota II. zvaný Černý, který spravoval olomoucký úděl a bylo o něm známo, že si dělal na pražský stolec neskrývané nároky.

Aby upevnil Soběslav své mocenské postavení uskutečnil v podzimních měsících v roce 1125 výpravu na Moravu a odňal Otovi správu brněnského údělu. Zapuzený olomoucký kníže neměl dostatek vlastních sil pro podniknutí odvety a obrátil se proto s žádostí o spojenectví na německého krále Lothara III. Římský panovník pod příslibem snadného vítězství Otovy nároky na titul českého knížete podpořil a v zimě na přelomu let 1125–1126 zahájil do Čech vojenské tažení.

Průběh bitvy u Chlumce

Kronikářské záznamy označují zimu na přelomu let 1125–1126 za obzvláště krutou. Římský král si byl jistě vědom obtížnosti zimního vojenského tažení, avšak uvěřil Otovým slibům, že výprava bude krátká a nesetká se s výraznějším odporem. Z tohoto důvodu Lothar III. neshromáždil dostatečnou válečnou hotovost, ale spoléhal pouze na bojovníky z východní poloviny saského vévodství.

Český kníže Soběslav se dozvěděl o německých válečných plánech s dostatečným předstihem a měl tudíž čas na zorganizování obrany. Na svoji stranu se mu podařilo získat všechny důležité domácí velmože a pro povzbuzení bojové morálky českého vojska si opatřil i významné církevní relikvie, údajný praporec svatého Vojtěcha, který pak nechal připevnit na kopí svatého Václava.

Dne 16. února 1126 nastala velká obleva. Lotharovy oddíly se daly do pohybu a začaly postupovat na české území Nakléřovským průsmykem přes Krušné hory, kudy procházela stará obchodní cesta tzv. srbská stezka. Tající sníh znesnadňoval německým těžkooděncům pohyb.Většina jezdců byla proto nucena sesednout z koní a sundat si brnění, aby mohli pokračovat v dalším postupu.

Lotharovo vojsko se roztáhlo do dlouhé kolony, jejíž čelo tvořil oddíl vedený Otou Olomouckým. Kníže Soběslav očekával nepřítele v podhůří u hradiště Chlumec.

K rozhodující bitvě došlo 18. února 1126. Pochodem znavené saské oddíly neměly dostatek času, aby mohly zaujmout bojovou formaci a nestačily vzdorovat připraveným českým bojovníkům. Ota Olomoucký v nelítostném boji zahynul.

Německý panovník Lothar III. se uchýlil se svojí zbývající družinou na blízký vršek a vyčkával. Situace se pro něj z vojenského hlediska vyvinula velice nepříznivě. Jeho vojsko bylo ze všech stran obklíčeno českými bojovníky, takže římskému králi nezbývalo než podstoupit buďto předem prohraný boj, anebo se pokusit vyjednávat.

Výsledek

Kníže Soběslav si prozíravě uvědomoval, že úplná porážka Lothara III. by vedla k vyvolání vleklé války s celou Říší, o kterou jako český panovník rozhodně nestál. Nabídl proto na Lotharovi mír s návrhem spojenectví. Zároveň si Soběslav nechal od římského krále udělit Čechy v léno, což bylo potvrzením jeho titulu českého knížete.

Historický význam

Vítězství Soběslava I. v bitvě u Chlumce vedlo nepochybně k vnitřnímu upevnění a stabilizaci českého státu. Soběslavův hlavní soupeř Ota II. Olomoucký v bitvě zahynul a v čele českého knížectví stanul na dalších 14 let schopný panovník, který vystupoval v zahraniční politice jako věrný spojenec římského krále Lothara III.

Na počest svého vítězství nechal pak kníže Soběslav v následujících letech vystavět rotundu sv. Jiří na hoře Říp.

Autor: Mgr. Petr Kovář

Vědomostní test

Otestujte si svoje znalosti o bitvě u Chlumce v online kvízu.

Zahájit test

Velitelé

České vojsko

Soběslav I.

(*asi 1190 – † 1140),
český kníže vládl v letech 1125 – 1140. Soběslav byl nejmladším synem prvního českého krále Vratislava II. Po urovnání sporů se svým bratrem Vladislavem I. byl krátce po jeho smrti v roce 1125 zvolen na knížecí stolec. Proti Soběslavovu zvolení vystoupil vojensky Ota II. Olomoucký, který si nárokoval knížecí titul na základě pravidel seniorátního řádu.

V únoru 1126 porazil Soběslav I. v bitvě u Chlumce spojenecká vojska Oty II. Olomouckého a německého krále Lothara III. V bitevní vřavě Ota zahynul a německý král upadl do zajetí. Soběslav uzavřel prozíravě s německým panovníkem smír a nechal si od něj udělit české knížectví v léno. Za toto gesto obdržel rovněž titul nejvyššího číšníka s právem hlasu při volbě německého krále.

V domácí politice postupně zbavil vlády moravská údělná knížata, což vyústilo ve zformování opozice a spiknutí, které Soběslav ve 30. letech nechal krvavě potlačit. V říšských záležitostech vystupoval jako věrný spojenec Lothara III. a zúčastnil se na jeho straně několika německých tažení.

Na oslavu svého vítězství v bitvě u Chlumce nechal Soběslav postavit rotundu sv. Jiří na hoře Říp. Pro své nesporné politické schopnosti, které vedly k vnitřnímu upevnění českého státu, byl Soběslav prvním panovníkem, kterému kronikáři přiřkli titul Otec vlasti.

Německé vojsko

Lothar III. ze Supplinburgu

(*1075 – † 1137),
vévoda saský, římský král a v letech 1133 – 1137 císař Svaté říše římské. Do českých dějin zasáhl nejprve jako spojenec Oty II. Olomouckého ve sporu se Soběslavem I. o nástupnictví na český trůn. Po prohrané bitvě u Chlumce 1126 udělil Soběslavovi české země v léno a uzavřel s ním spojenecký svazek. Na přelomu 20. a 30. let bojoval o říšskou korunu s nepřátelským rodem Štaufů.

V následujících letech se pak zúčastnil několika vojenských tažení do Itálie, kde se snažil prosadit svrchovanost císařů nad papeži.

Ota II. Olomoucký

(*1085 – † 1126 Chlumec) ,
olomoucký údělný kníže, vnuk knížete Břetislava I. a bratranec Soběslava I. Po smrti Vladislava I. v roce 1125 si nárokoval dle pravidel seniorátu titul českého knížete, kterým však byl zvolen Soběslav. Ota proto uzavřel spojenectví s německým králem Lotharem III. a během vpádu do Čech zahynul v únoru 1126 v bitvě u Chlumce.

Obrazová galerie

Bitva u Chlumce 1126 Bitva u Chlumce 1126

Doporučená literatura

 • Marie BLÁHOVÁ; Jan FROLÍK; Naďa PROFANTOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny české I. Do roku 1197, Praha 1999, 800 s.
 • Petr ČORNEJ; Pavel BĚLINA, Slavné bitvy naší historie, Praha 1993, 271 s.
 • Vratislav VANÍČEK, Soběslav I. Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092–1140, Praha 2007, 363 s.
 • Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí 1034–1198, Praha 2007, 712 s.
 • Bitva na Lechu 955
  10. srpna

  955 Bitva na Lechu

  Bitva na Lechu, též často označována jako bitva na Lešském poli či bitva na řece Lechu, se odehrála v polovině desátého století jihovýchodně od bavorského města Augsburg. Znamenala s jedinou výjimkou konec éry kočovných nájezdných kmenů, které pustošily po staletí od pádu Římské říše Evropu.

  Výjimkou byl krátkodobý vpád Mongolů ve třináctém století, který znamenal zkázu především pro potomky Maďarů, poražených v bitvě na Lechu.

  › číst dále

 • Bitva u Chlumce 1126
  18. února

  1126 Bitva u Chlumce

  V roce 1055 prosadil kníže Břetislav I. nový nástupnický řád tzv. seniorát (stařešinství). Podle tohoto řádu měla vláda v Čechách připadnout vždy nejstaršímu mužskému členovi přemyslovské dynastie. Pro mladší členy rodu byly na Moravě zřízeny údělná knížectví.

  Nástupnický princip seniorátu se ale dlouho nesvědčil a byl mnohokrát porušován. Jedním z případů kdy došlo porušení pravidel stařešinského řádu byl nástup Soběslava I. (1125 – 1140)...

  › číst dále

 • Bitva na Moravském poli 1278
  26. srpna

  1278 Bitva na Moravském poli

  13. století představovalo v dějinách západní i střední Evropy období poměrně rychlého hospodářského rozvoje doprovázeného populačním růstem. V důsledku německé kolonizace, feudalizace a šíření západní kultury došlo mj. k užšímu připoutání oblastní středovýchodní Evropy (Polska, českých zemí, Uher a Pobaltí) k západnímu evropskému kulturnímu okruhu.

  Na rozdíl od Polska a Uher nebyly české země výrazněji postižené tatarskými nájezdy. Vláda posledních Přemyslovců tak proto může být spojována s hospodářskou stabilizací i zahraničněpolitickým posílením vlivu českého státu...

  › číst dále

 • Bitvy na Vítkově a pod Vyšehradem 1420
  14. července

  1420 Bitvy na Vítkově a Vyšehradě

  Poměrně rychlý rozvoj společnosti, hospodářství a kultury v západní a střední Evropě v období vrcholného středověku, tj. od 11. do poloviny 14. století, vystřídala od poloviny 14. století krize. Pilíře, na nichž středověká feudální společnost dosud pevně stála, začaly jevit první známky eroze.

  Obyvatelstvo pravidelně sužovaly a likvidovaly morové rány (ta největší v polovině 14. století). To narušovalo ekonomický systém, kolaboval dálkový obchod a zhoršovalo se postavení poddaných...

  › číst dále

 • Bitva u Tachova 1427
  3. – 4. srpna

  1427 Bitva u Tachova

  Druhá polovina 14. století se ve většině tehdejší Evropy nesla ve znamení hluboké hospodářské a společenské krize. V letech 1378–1417 byla navíc umocněna papežským schizmatem, stavem, kdy se o vedení církve přeli dva či dokonce tři jmenovaní papežové.

  Tato situace vyvolala několik pokusů o reformu církve, resp. i celé feudální společnosti. Nejúspěšnějším z nich se stalo husitské hnutí, které předznamenalo daleko rozsáhlejší turbulence, jež o sto let později následovaly v podobě německé reformace...

  › číst dále

 • Bitva u Domažlic 1431
  14. srpna

  1431 Bitva u Domažlic

  Husitská revoluce, která v letech 1419–1434/36 zachvátila Čechy a částečně i další země Koruny české, byla důsledkem hluboké hospodářské a společenské krize. Jako její rozbuška posloužila smrt vlivného kazatele a učence Jana Husa upáleného 1415 v Kostnici na popud katolické církve.

  Odkazem jeho myšlenek na nápravu církve, resp. i celé feudální společnosti se inspirovaly široké vrstvy české společnosti od chudiny a venkovského lidu až po měšťanstvo a šlechtu...

  › číst dále

 • Bitva u Lipan 1434
  30. května

  1434 Bitva u Lipan

  Husitská revoluce, která počínaje rokem 1419 zachvátila Čechy a částečně i ostatní země Koruny české, byla důsledkem hospodářské krize a hlubokých sociálních rozporů. Své přívržence našly Husovy myšlenky na nápravu církve i celé společnosti zejména mezi českým měšťanstvem, rytířstvem a chudinou.

  Záhy husité na obranu proti vnějšímu (katolická církev, papež, král a později císař Zikmund Lucemburský a jimi organizované křížové výpravy) i vnitřnímu nepříteli (katolická šlechta, církev a jejich spojenci) vytvořili značnou obávanou vojenskou sílu...

  › číst dále

 • Bitva u Moháče 1526
  29. srpna

  1526 Bitva u Moháče

  Bitva u Moháče přímo souvisí s obléháním Vídně, které se však konalo až tři roky po bitvě odehrávající se roku 1526 v jižních Uhrách. Pro české země znamenala tato střetnutí klíčové okamžiky v jejich dějinách.

  Po smrti Vladislava Jagellonského v roce 1516 nastoupil na český a uherský královský trůn jeho nezletilý (tehdy desetiletý) syn Ludvík. Pro šlechtu v obou zemích to znamenalo další uvolnění královské moci a tím pádem vzrůst její síly...

  › číst dále

 • Bitva na Bílé hoře 1620
  8. listopadu

  1620 Bitva na Bílé hoře

  Situace v Evropě před vypuknutím třicetileté války byla již řadu let napjatá. Nejprudší sváry a války ve střední Evropě (např. Šmalkaldská válka) mezi protestanty a katolíky byly zažehnány augšpurským náboženským mírem z roku 1555 prosazujícím heslo Cuius regio, eius religio (Koho vláda, toho náboženství), nicméně spory doutnaly i nadále.

  Na základě augšpurského míru vystupovali Habsburkové jakožto panovníci, jejichž poddaní měli volit náboženství jimi praktikované, tedy katolické. Problémem ovšem bylo uplatnění tohoto práva...

  › číst dále

 • Bitva u Jankova 1645
  6. března

  1645 Bitva u Jankova

  V letech 1618–1648 zachvátil území téměř celé Evropy konflikt, který vstoupil do dějin pod označením třicetiletá válka. Konflikt byl vyvrcholením dlouhotrvajících nábožensko-mocenských sporů mezi zeměmi katolického a protestantského tábora. Vyhozením císařských místodržících z oken Pražského hradu dne 23. května 1618 začala první fáze třicetileté války, tzv. válka česká (1618–1620).

  První etapa byla ukončena porážkou českých nekatolických stavů v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620...

  › číst dále

 • Bitva u Chotusice 1742
  17. května

  1742 Bitva u Chotusic

  V říjnu 1740 zemřel ve Vídni poslední mužský příslušník habsburského rodu císař Karel VI. Během svého života věnoval značné politické úsilí prosazení dokumentu Pragmatická sankce. Tento zákon vydaný již v roce 1713 upravoval nástupnictví v mužské a ženské linii, zajišťoval rovněž nedělitelnost habsburských území a to i v případě, že dědičkou bude pouze ženský potomek.

  Vzápětí po smrti Karla VI. vystoupila navzdory dohodnutým úmluvám proti nástupnictví jeho nejstarší dcery Marie Terezie koalice evropských států v čele s Pruskem, Bavorskem a Francií...

  › číst dále

 • Bitva u Lovosic 1756
  1. října

  1756 Bitva u Lovosic

  Bitva u Lovosic byla prvním významným střetnutím, které se odehrálo během konfliktu známého pod označením sedmiletá válka. V polovině 18. století došlo na politické mapě Evropy k výrazným změnám. Vznikly nové koalice států, v nichž se proti sobě postavily na jedné straně Rakousko, Francie, Švédsko a Rusko a na straně druhé Velká Británie a Prusko.

  Po prohraných válkách o dědictví rakouské ve 40. letech 18. století se císařovna Marie Terezie nehodlala smířit se ztrátou rozsáhlých území Slezska a Kladska...

  › číst dále

 • Bitva u Štěrbohol 1757
  6. května

  1757 Bitva u Štěrbohol

  V první polovině 18. století došlo v Evropě k vážné diplomatické krizi, která bývá označována jako tzv. zvrat aliancí. Krizi předcházela eskalace napětí mezi Velkou Británií a Francií v oblasti severoamerických kolonií. Od roku 1754 byly de facto obě velmoci na severoamerickém kontinentě ve válečném stavu.

  Francie a Velká Británie hledaly proto v Evropě nové spojenecké svazky. Na základě diplomatických jednání rakouského kancléře Václava Antonína Kounice na francouzském dvoře došlo k překonání tradiční dědičné rivality mezi Francií a Habsburskou monarchií...

  › číst dále

 • Bitva u Kolína 1757
  18. června

  1757 Bitva u Kolína

  Bitva u Kolína patří mezi nejdůležitější střetnutí Sedmileté války, které zásadně ovlivnilo dějiny českých zemí. Tato bitva nebyla rozhodujícím momentem ovlivňující jednoznačně výsledek války, ovšem značně poznamenala její vývoj. Proběhla totiž na počátku války, která měla trvat ještě dalších šest let.

  Na druhou stranu znamenala setrvání českých zemí v Habsburské monarchii, ovšem bez Slezka, jež bylo po válce definitivně uznáno jako součást Pruska. Slezko mělo nadále sdílet jiný osud než zbylé české země...

  › číst dále

 • Bitva u Slavkova 1805
  2. prosince

  1805 Bitva u Slavkova

  Bitva u Slavkova je jedno z nejvýznamnějších střetnutí napoleonských válek, které Napoleon Bonaparte považoval za své nejlepší vítězství vůbec. Bitva se odehrála na Moravě nedaleko dnešního Slavkova u Brna na počátku prosince roku 1805 a znamenala nejen porážku Třetí protifrancouzské koalice, ale i stabilizaci francouzské moci a dominance na kontinentě.

  Francouzská revoluce, ať už jakkoliv krvavá, nespravedlivá, vrážející klíny mezi různé vrstvy společnosti, ničící či znásilňující ostatní myšlenkové proudy a starý řád, navenek proklamovala hesla rovnost, svornost a bratrství...

  › číst dále

 • Bitva u Hradce Králové 1866
  3. července

  1866 Bitva u Hradce Králové

  Bitva u Hradce Králové, nazývaná také často jako bitva u Chlumu či bitva u Sadové, byla nejvýznamnějším a rozhodujícím střetnutím Prusko-rakouské války roku 1866. Odehrála se na území tehdejší habsburské monarchie nedaleko dvou významných pevností – Josefova a Hradce Králové.

  Od dob sedmileté války uběhlo již několik dekád, ovšem nic se nezměnilo na tom, že ve středoevropském prostoru vedle sebe existovaly dvě silné monarchie, které se dostávaly do častých sporů pro snahu o dominanci nad regionem...

  › číst dále

 • Bitva u Zborova 1917
  2. července

  1917 Bitva u Zborova

  Bitva u Zborova představuje jedno z nejmenších střetnutí, které bylo do projektu Bellum.cz zařazeno, a to co do počtu zúčastněných vojáků, tak i do rozlohy bojiště či výsledků pro další vývoj války.

  Důsledky této neveliké bitvy, jenž se odehrála během První světové války na západní Ukrajině poblíže ukrajinského města Tarnopole (východně od Lvova), však byly zásadní pro další formování československých jednotek v Rusku, ale především pro zdárný rozvoj, podporu a uznání myšlenek Československého zahraničního odboje...

  › číst dále