Czech English

Bitva u Lipan

30. května 1434

Historický kontext

Husitská revoluce, která počínaje rokem 1419 zachvátila Čechy a částečně i ostatní země Koruny české, byla důsledkem hospodářské krize a hlubokých sociálních rozporů. Své přívržence našly Husovy myšlenky na nápravu církve i celé společnosti zejména mezi českým měšťanstvem, rytířstvem a chudinou.

Záhy husité na obranu proti vnějšímu (katolická církev, papež, král a později císař Zikmund Lucemburský a jimi organizované křížové výpravy) i vnitřnímu nepříteli (katolická šlechta, církev a jejich spojenci) vytvořili značnou obávanou vojenskou sílu a promyšlenou taktiku boje. Jejich protivníci husity nedokázali porazit silou, proto přistoupili na jednání (Basilej 1433).

Všeobecné vyčerpání země patnáct let zmítané boji a chaosem postupně otupilo hrot revolučního hnutí. Přibývalo vnitřních rozkolů mezi jednotlivými představiteli a frakcemi, které proti sobě postavily umírněné (hlavně šlechta, pražský svaz) a radikální kališníky (zejm. chudina, táborský a sirotčí svaz a jejich polní vojska). První toužili po stabilizaci a míru, a to i za cenu kompromisní dohody ba spojenectví se Zikmundem Lucemburským a katolíky. V cestě k dosažení tohoto cíle jim stála především polní vojska, která byla válkou živa.

Předchozí události

Počátek roku 1434 radikálům nepřál. Jejich vojska v čele s tábority od léta předchozího roku bezvýsledně obléhala katolickou Plzeň. Frustrace a neúspěch mezi nimi zasely řadu svárů, při kterých byl dokonce zraněn i sám Prokop Holý, neformální hlava husitských Čech.

Mnozí z nich přecházeli do tábora umírněných, nebo se znechuceni vývojem stáhli do ústraní. Počátkem května radikálové ztratili své poslední pozice v Praze. Umírněným kališníkům, kterým se nově dostalo pomoci i od katolíků, se naskytla jedinečná příležitost takto rozpolceného protivníka zlikvidovat.

Současně si radikálové uvědomovali, že čas pracuje proti nim. Veškeré pokusy vyřešit spor jednáním ztroskotaly a narychlo svolané armády obou stran rozložily své pozice u vsi Lipany nedaleko Českého Brodu na východě dnešního Středočeského kraje; bratr proti bratru…

Průběh bitvy u Lipan

Obě vojska stojící proti sobě za vozovými hradbami zahájila samotnou bitvu, jak bylo zvykem, palbou z houfnic a jiných střelných zbraní. Po jisté chvíli se zdálo, že na straně koalice umírněných kališníků a panské jednoty vznikl zmatek, který přerostl v předstíraný ústup.

Táboři a sirotci postrádající jednotné velení se touto jednoduchou lstí Diviše Bořka, vrchního hejtmana protivníků, nechali oklamat, opustili svou vozovou hradbu a jali se je pronásledovat. Došlo k otevřenému boji muže proti muži, ve kterém mohla vojska umírněných uplatnit svou částečnou početní převahu.

V tomto rozhodujícím momentu vtrhlo do opuštěné vozové hradby radikálů jezdectvo panské jednoty a boj se změnil v likvidaci obklíčených táboritů a sirotků. Tragédii bitvy u Lipan dokonal útěk jejich jezdectva vedeného Janem Čapkem ze Sán.

Výsledek

Bitevní pole u Lipan se po několika hodinách boje zalilo krví přibližně 1500 padlých, jen na 200 z nich však patřilo do tábora umírněných a panské jednoty. Mezi 1300 spolubojovníky potkala smrt i mnohé velitele radikálů, např. Prokopa Holého, Prokůpka či Zikmunda z Vranova.

Za svůj úspěch vítězná strana vděčila své vyšší disciplinovanosti, jednotnějšímu vedení a úspěšně provedené lsti. Smutná a krvavá porážka ukončila moc radikálů i aktivitu jejich polních vojsk, vedoucí úlohu v Čechách definitivně převzali umírnění kališníci.

Historický význam

Bitva u Lipan završila revoluční fázi husitského hnutí a ve svém důsledku otevřela cestu ke kompromisní dohodě s katolickou církví a císařem Zikmundem Lucemburským. Ten výměnou za titul českého krále podepsal v Jihlavě kompaktáta – právní dokument vyjednaný roku 1436 husity v Basileji. Českým kališníkům a jejich církvi tím bylo oficiálně přiznáno právo na svébytnou existenci.

Situace v zemi byla ještě dlouho poté velice komplikovaná. Teprve nástup Jiřího z Poděbrad vrátil opět České království na cestu stability a rozvoje. I on, ač roku 1434 teprve čtrnáctiletý, patřil coby umírněný kališník k účastníkům a vítězům lipanské bitvy.

Autor: RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

Vědomostní test

Otestujte si svoje znalosti o bitvě u Lipan v online kvízu.

Zahájit test

Velitelé

radikální kališníci (táborité, sirotci)

Prokop Holý zvaný Veliký

( * asi 1380 – † Lipany 1434 ),
husitský kněz, politik a vojevůdce (v letech 1426–34 vůdce táboritů). Pocházel z řad bohatého pražského patriciátu, jako mladý kupec procestoval velkou část Evropy, získal univerzitní vzdělání a stal se knězem. Po smrti Jana Žižky jej lze coby vrchního představitele táboritů považovat za hlavní politickou autoritu Českého království.

Účastnil se např. vítězných bitev u Ústí n. Labem 1426, u Tachova 1427, u Domažlic 1431, neúspěšného obléhání Plzně 1433–34, organizoval spanilé jízdy a stál v čele husitského poselstva do Basileje 1433. Padl v bitvě u Lipan 1434.

Jan Čapek ze Sán

(*konec 14. století – † 1452?),
hejtman radikálních husitů (v letech 1431–34 vrchní velitel sirotků). Značně rozporuplná postava husitských válek vynikající osobní odvahou, ale též hrabivostí, zpupností, krutostí a zbrklostí, kterou zavinil několik porážek. V čele sirotků vedl spanilé jízdy na Slovensko a do Polska. Známým se stalo zejména jeho tažení na pomoc Polákům ve válce s Řádem německých rytířů, při kterém husité dosáhli Baltu. S jízdou, které v bitvě u Lipan velel, prchnul z bojiště. Později se účastnil v polském žoldu bojů na Slovensku.

Prokop Malý zvaný Prokůpek

(? – † Lipany 1434),
husitský kněz a vojevůdce. Přídomek Malý, resp. zdrobnělina Prokůpek jej měly odlišit od Prokopa Velikého. Byl věrný stoupenec Jana Žižky, po jeho smrti se stal postupně hlavním duchovním správcem sirotků, jejichž tažení se účastnil i jako vojenský velitel. Tak tomu bylo i v bitvě u Lipan, kde na následky zranění zemřel.

Zikmund z Vranova

(? – † Lipany 1434),
hejtman radikálních husitů. Je o něm známo jen málo informací. V bitvě u Lipan pravděpodobně velel táborskému polnímu vojsku (ca 6000 mužů), které zde tvořilo hlavní část vojska radikálů, zde také padl.

Ondřej Keřský z Řimovic

(? – † 1446),
hejtman radikálních husitů. Je o něm známo jen málo informací. V bitvě u Lipan pravděpodobně vrchním hejtmanem táboritů, prchnul společně s jízdou vedenou Janem Čapkem ze Sán. Později zajat a zabit v drobných domácích válkách.

umírnění kališníci (pražané), katolická strana

Diviš Bořek z Miletínka

(? – † 1438),
hejtman umírněných husitů. Původně chudý zeman z východních Čech. Začínal jako radikální přívrženec orebitů, záhy však přešel do služeb umírněných pražanů. V jejichž čele porazil r. 1434 v bitvě u Lipan jádro radikálních polních husitských vojsk. Díky těmto zásluhám se na sklonku svého života domohl značné moci a stal se nejbohatším šlechticem východních Čech.

Obrazová galerie

Bitva u Lipan 1434 Bitva u Lipan 1434 Bitva u Lipan 1434

Doporučená literatura

 • Petr ČORNEJ, Lipanské ozvěny, Jinočany 1995, 203 s.
 • Petr KLUČINA, Bitva u Lipan, Historie a vojenství 33, č. 5, 1984, s. 37–54.
 • Petr KLUČINA, Jak válčili husité, Praha 1987, 80 s.
 • František ŠMAHEL, Husitská revoluce, Praha 1993–96 (více svazků).
 • Rudolf URBÁNEK, Lipany a konec polních vojsk, Praha 1934, 262 s.
 • Kol. autorů, Vojenské dějiny Československa do roku 1526. 1. díl, Praha 1985, 363 s.
 • Bitva na Lechu 955
  10. srpna

  955 Bitva na Lechu

  Bitva na Lechu, též často označována jako bitva na Lešském poli či bitva na řece Lechu, se odehrála v polovině desátého století jihovýchodně od bavorského města Augsburg. Znamenala s jedinou výjimkou konec éry kočovných nájezdných kmenů, které pustošily po staletí od pádu Římské říše Evropu.

  Výjimkou byl krátkodobý vpád Mongolů ve třináctém století, který znamenal zkázu především pro potomky Maďarů, poražených v bitvě na Lechu.

  › číst dále

 • Bitva u Chlumce 1126
  18. února

  1126 Bitva u Chlumce

  V roce 1055 prosadil kníže Břetislav I. nový nástupnický řád tzv. seniorát (stařešinství). Podle tohoto řádu měla vláda v Čechách připadnout vždy nejstaršímu mužskému členovi přemyslovské dynastie. Pro mladší členy rodu byly na Moravě zřízeny údělná knížectví.

  Nástupnický princip seniorátu se ale dlouho nesvědčil a byl mnohokrát porušován. Jedním z případů kdy došlo porušení pravidel stařešinského řádu byl nástup Soběslava I. (1125 – 1140)...

  › číst dále

 • Bitva na Moravském poli 1278
  26. srpna

  1278 Bitva na Moravském poli

  13. století představovalo v dějinách západní i střední Evropy období poměrně rychlého hospodářského rozvoje doprovázeného populačním růstem. V důsledku německé kolonizace, feudalizace a šíření západní kultury došlo mj. k užšímu připoutání oblastní středovýchodní Evropy (Polska, českých zemí, Uher a Pobaltí) k západnímu evropskému kulturnímu okruhu.

  Na rozdíl od Polska a Uher nebyly české země výrazněji postižené tatarskými nájezdy. Vláda posledních Přemyslovců tak proto může být spojována s hospodářskou stabilizací i zahraničněpolitickým posílením vlivu českého státu...

  › číst dále

 • Bitvy na Vítkově a pod Vyšehradem 1420
  14. července

  1420 Bitvy na Vítkově a Vyšehradě

  Poměrně rychlý rozvoj společnosti, hospodářství a kultury v západní a střední Evropě v období vrcholného středověku, tj. od 11. do poloviny 14. století, vystřídala od poloviny 14. století krize. Pilíře, na nichž středověká feudální společnost dosud pevně stála, začaly jevit první známky eroze.

  Obyvatelstvo pravidelně sužovaly a likvidovaly morové rány (ta největší v polovině 14. století). To narušovalo ekonomický systém, kolaboval dálkový obchod a zhoršovalo se postavení poddaných...

  › číst dále

 • Bitva u Tachova 1427
  3. – 4. srpna

  1427 Bitva u Tachova

  Druhá polovina 14. století se ve většině tehdejší Evropy nesla ve znamení hluboké hospodářské a společenské krize. V letech 1378–1417 byla navíc umocněna papežským schizmatem, stavem, kdy se o vedení církve přeli dva či dokonce tři jmenovaní papežové.

  Tato situace vyvolala několik pokusů o reformu církve, resp. i celé feudální společnosti. Nejúspěšnějším z nich se stalo husitské hnutí, které předznamenalo daleko rozsáhlejší turbulence, jež o sto let později následovaly v podobě německé reformace...

  › číst dále

 • Bitva u Domažlic 1431
  14. srpna

  1431 Bitva u Domažlic

  Husitská revoluce, která v letech 1419–1434/36 zachvátila Čechy a částečně i další země Koruny české, byla důsledkem hluboké hospodářské a společenské krize. Jako její rozbuška posloužila smrt vlivného kazatele a učence Jana Husa upáleného 1415 v Kostnici na popud katolické církve.

  Odkazem jeho myšlenek na nápravu církve, resp. i celé feudální společnosti se inspirovaly široké vrstvy české společnosti od chudiny a venkovského lidu až po měšťanstvo a šlechtu...

  › číst dále

 • Bitva u Lipan 1434
  30. května

  1434 Bitva u Lipan

  Husitská revoluce, která počínaje rokem 1419 zachvátila Čechy a částečně i ostatní země Koruny české, byla důsledkem hospodářské krize a hlubokých sociálních rozporů. Své přívržence našly Husovy myšlenky na nápravu církve i celé společnosti zejména mezi českým měšťanstvem, rytířstvem a chudinou.

  Záhy husité na obranu proti vnějšímu (katolická církev, papež, král a později císař Zikmund Lucemburský a jimi organizované křížové výpravy) i vnitřnímu nepříteli (katolická šlechta, církev a jejich spojenci) vytvořili značnou obávanou vojenskou sílu...

  › číst dále

 • Bitva u Moháče 1526
  29. srpna

  1526 Bitva u Moháče

  Bitva u Moháče přímo souvisí s obléháním Vídně, které se však konalo až tři roky po bitvě odehrávající se roku 1526 v jižních Uhrách. Pro české země znamenala tato střetnutí klíčové okamžiky v jejich dějinách.

  Po smrti Vladislava Jagellonského v roce 1516 nastoupil na český a uherský královský trůn jeho nezletilý (tehdy desetiletý) syn Ludvík. Pro šlechtu v obou zemích to znamenalo další uvolnění královské moci a tím pádem vzrůst její síly...

  › číst dále

 • Bitva na Bílé hoře 1620
  8. listopadu

  1620 Bitva na Bílé hoře

  Situace v Evropě před vypuknutím třicetileté války byla již řadu let napjatá. Nejprudší sváry a války ve střední Evropě (např. Šmalkaldská válka) mezi protestanty a katolíky byly zažehnány augšpurským náboženským mírem z roku 1555 prosazujícím heslo Cuius regio, eius religio (Koho vláda, toho náboženství), nicméně spory doutnaly i nadále.

  Na základě augšpurského míru vystupovali Habsburkové jakožto panovníci, jejichž poddaní měli volit náboženství jimi praktikované, tedy katolické. Problémem ovšem bylo uplatnění tohoto práva...

  › číst dále

 • Bitva u Jankova 1645
  6. března

  1645 Bitva u Jankova

  V letech 1618–1648 zachvátil území téměř celé Evropy konflikt, který vstoupil do dějin pod označením třicetiletá válka. Konflikt byl vyvrcholením dlouhotrvajících nábožensko-mocenských sporů mezi zeměmi katolického a protestantského tábora. Vyhozením císařských místodržících z oken Pražského hradu dne 23. května 1618 začala první fáze třicetileté války, tzv. válka česká (1618–1620).

  První etapa byla ukončena porážkou českých nekatolických stavů v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620...

  › číst dále

 • Bitva u Chotusice 1742
  17. května

  1742 Bitva u Chotusic

  V říjnu 1740 zemřel ve Vídni poslední mužský příslušník habsburského rodu císař Karel VI. Během svého života věnoval značné politické úsilí prosazení dokumentu Pragmatická sankce. Tento zákon vydaný již v roce 1713 upravoval nástupnictví v mužské a ženské linii, zajišťoval rovněž nedělitelnost habsburských území a to i v případě, že dědičkou bude pouze ženský potomek.

  Vzápětí po smrti Karla VI. vystoupila navzdory dohodnutým úmluvám proti nástupnictví jeho nejstarší dcery Marie Terezie koalice evropských států v čele s Pruskem, Bavorskem a Francií...

  › číst dále

 • Bitva u Lovosic 1756
  1. října

  1756 Bitva u Lovosic

  Bitva u Lovosic byla prvním významným střetnutím, které se odehrálo během konfliktu známého pod označením sedmiletá válka. V polovině 18. století došlo na politické mapě Evropy k výrazným změnám. Vznikly nové koalice států, v nichž se proti sobě postavily na jedné straně Rakousko, Francie, Švédsko a Rusko a na straně druhé Velká Británie a Prusko.

  Po prohraných válkách o dědictví rakouské ve 40. letech 18. století se císařovna Marie Terezie nehodlala smířit se ztrátou rozsáhlých území Slezska a Kladska...

  › číst dále

 • Bitva u Štěrbohol 1757
  6. května

  1757 Bitva u Štěrbohol

  V první polovině 18. století došlo v Evropě k vážné diplomatické krizi, která bývá označována jako tzv. zvrat aliancí. Krizi předcházela eskalace napětí mezi Velkou Británií a Francií v oblasti severoamerických kolonií. Od roku 1754 byly de facto obě velmoci na severoamerickém kontinentě ve válečném stavu.

  Francie a Velká Británie hledaly proto v Evropě nové spojenecké svazky. Na základě diplomatických jednání rakouského kancléře Václava Antonína Kounice na francouzském dvoře došlo k překonání tradiční dědičné rivality mezi Francií a Habsburskou monarchií...

  › číst dále

 • Bitva u Kolína 1757
  18. června

  1757 Bitva u Kolína

  Bitva u Kolína patří mezi nejdůležitější střetnutí Sedmileté války, které zásadně ovlivnilo dějiny českých zemí. Tato bitva nebyla rozhodujícím momentem ovlivňující jednoznačně výsledek války, ovšem značně poznamenala její vývoj. Proběhla totiž na počátku války, která měla trvat ještě dalších šest let.

  Na druhou stranu znamenala setrvání českých zemí v Habsburské monarchii, ovšem bez Slezka, jež bylo po válce definitivně uznáno jako součást Pruska. Slezko mělo nadále sdílet jiný osud než zbylé české země...

  › číst dále

 • Bitva u Slavkova 1805
  2. prosince

  1805 Bitva u Slavkova

  Bitva u Slavkova je jedno z nejvýznamnějších střetnutí napoleonských válek, které Napoleon Bonaparte považoval za své nejlepší vítězství vůbec. Bitva se odehrála na Moravě nedaleko dnešního Slavkova u Brna na počátku prosince roku 1805 a znamenala nejen porážku Třetí protifrancouzské koalice, ale i stabilizaci francouzské moci a dominance na kontinentě.

  Francouzská revoluce, ať už jakkoliv krvavá, nespravedlivá, vrážející klíny mezi různé vrstvy společnosti, ničící či znásilňující ostatní myšlenkové proudy a starý řád, navenek proklamovala hesla rovnost, svornost a bratrství...

  › číst dále

 • Bitva u Hradce Králové 1866
  3. července

  1866 Bitva u Hradce Králové

  Bitva u Hradce Králové, nazývaná také často jako bitva u Chlumu či bitva u Sadové, byla nejvýznamnějším a rozhodujícím střetnutím Prusko-rakouské války roku 1866. Odehrála se na území tehdejší habsburské monarchie nedaleko dvou významných pevností – Josefova a Hradce Králové.

  Od dob sedmileté války uběhlo již několik dekád, ovšem nic se nezměnilo na tom, že ve středoevropském prostoru vedle sebe existovaly dvě silné monarchie, které se dostávaly do častých sporů pro snahu o dominanci nad regionem...

  › číst dále

 • Bitva u Zborova 1917
  2. července

  1917 Bitva u Zborova

  Bitva u Zborova představuje jedno z nejmenších střetnutí, které bylo do projektu Bellum.cz zařazeno, a to co do počtu zúčastněných vojáků, tak i do rozlohy bojiště či výsledků pro další vývoj války.

  Důsledky této neveliké bitvy, jenž se odehrála během První světové války na západní Ukrajině poblíže ukrajinského města Tarnopole (východně od Lvova), však byly zásadní pro další formování československých jednotek v Rusku, ale především pro zdárný rozvoj, podporu a uznání myšlenek Československého zahraničního odboje...

  › číst dále